מדיניות החזרה

מדיניות ביטול עסקאות עם צרכן בהתאם לחוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א  - 1981 ("חוק הגנת הצרכן" או "החוק") מקנה לצרכן (כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן) זכות ביטול לגבי  סוגי עסקאות מוגדרים, וזאת במועדים ובתנאים הקבועים בחוק ובתקנות מכוחו.

כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים.

 

ביטול עסקת מכר מרחוק

האמור בסעיף זה יחול במקרה בו ההתקשרות  בוצעה בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן מדובר ב"עסקת מכר מרחוק":

עסקת טובין - אם הזמנת מאתנו טובין בלתי פסידים (למשל, נתב), בנסיבות של "עסקת מכר מרחוק", זכותך לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 14 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת הטובין או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מביניהם;

אם קיבלת את הטובין, עליך להשיב אותם לנו ואנו נשיב לך את הסכום שכבר שילמת לנו. בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 14 יום.

עסקת שירותים - אם הזמנת מאיתנו שירותים בנסיבות של "עסקת מכר מרחוק" (כאמור), זכותך לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 14 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מביניהם. אבל - במקרה שהעסקה אינה "עסקה מתמשכת" כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, עליך לבטל את ההתקשרות יומיים לפחות לפני תחילת מתן השירות שהזמנת; במקרה של ביטול של עסקה שהיא "עסקה מתמשכת" שהתחלנו במתן השירות לפיה, אנו נשיב לך את הסכום שכבר שילמת לנו, אבל נחייב אותך בתמורה היחסית בעד השירות שניתן לך.

בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 14 יום.

כדי לקבל החזר, עליך להציג לנו חשבונית או הוכחה אחרת על עצם ביצוע הרכישה או הזמנת השירות, המועד בו התקיימה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום. אנחנו נחזיר לך את הסכום ששילמת, או נבטל את חיובך, פחות דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, או סכום אחר שיקבע בחוק, לפי הנמוך מביניהם, וכן דמי סליקת כרטיס אשראי עבור העסקה שבוטלה, אם חברת הסליקה גבתה מאיתנו דמי סליקה.

כללי

אם קיבלת את הטובין (לרבות הטובין נושא העסקה או טובין שקיבלת בעקבות ההתקשרות) , באחריותך להשיב אותם אלינו. מבלי לגרוע מכל תנאי אחר, השבתם היא תנאי לביטול העיסקה.

השבת הטובין תעשה באחריותך ועל חשבונך לכל אחת מהנקודות שיוגדרו על ידי החברה כנקודת החזרה. לא תחול עלינו חובה לאסוף ציוד כלשהו מחצריך (וזאת גם אם הטובין הומצאו למענך).

ככל שנאשר לקיחת הציוד מחצריך, עלויות הלקיחה יחולו עליך. למרות האמור,  במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה, אי אספקה במועד שנקבע בהסכם או בכל הפרה אחרת, עליך להעמיד את הטובין  לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.

האמור לעיל חל רק על עסקאות שיש לגביהן זכות ביטול על פי חוק הגנת הצרכן, ולא יחול במקרים אחרים. אין באמור כדי לגרוע מזכותנו לגבות תשלום כלשהו או לסרב לביטול עסקה, בכל מקרה בו אין מניעה לכך על פי דין.

מבלי לגרוע מהאמור, זכות הביטול לא תחול על עסקאות אשר לפי חוק הגנת הצרכן, אין חובה לבטלן, לדוגמא:  טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

במקרה בו נאשר ביטול עסקה, גם במקרים בהם איננו מחוייבים לאשרה על פי דין, נהיה זכאים להתנות את הביטול בתנאים או לגבות תשלומים נוספים לפי שיקול דעתנו.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקנו, בכפוף לכל דין.

ההגדרות במדיניות זו  הינן בהתאם להגדרות בחוק הגנת הצרכן התשמ"א– 1981, בשינויים  המחויבים.

 

כיצד ניתן לפנות אלינו?

לביטול עסקה ניתן לפנות באמצעים הבאים:

  1. מילוי טופס החזרה באתר

  2. דואר רשום בציון פרטיך כולל ת.ז ואמצעי תשלום

לידי חברת מונוגוטו מחלקת סייבר-סים

רח' יגאל אלון 94, בניין אלון 1

6789139, תל אביב-יפו

טופס החזרה

!הפרטים נשלחו בהצלחה

כל הזכויות שמורות לחברת מונוגוטו בע"מ 2020

ט.ל.ח